ATTRIBUTIV ANVÄNDNING AV SUPERLATIVETS STARKA FORM I SVENSKAN

Föreliggande artikel behandlar ett ämne som aldrig har publicerats i vetenskapligt skick. Den attributiva användningen av superlativens starka form av typen “Han fick flest rös­ter” har nair nämligen varit föremål endast för enstaka onmämnanden. Här belyses företeelsens flera aspekter genom att bland annat jämföra den föreliggande formen med den vanligare typen “Han fick de flesta rösterna”. Dessutom anförs exempel från de and­ra nordiska språken. Viss inblick ges även i formens historia. Slutligen konstateras att sådana uttryck utan tvivel är en tydlig tillgång i språket tack vare sitt preciserande betydelse.

pdf_iconHalipov Sergey. ATTRIBUTIV ANVÄNDNING AV SUPERLATIVETS STARKA FORM I SVENSKAN