SAMMANSÄTTNINGEN I ÄLDRE VÄSTGÖTALAGEN

I artikeln analyseras från olika synpunkter cirka 300 komposita ur YGL I. Den fornsvenska texten jämförs också med dess moderna översättning gjord av E.Weesén. Trots att gränsen mellan sammansättningarna och de motsvarande ordgrupperna i VGL är ganska fördunklad får man se att komposita var rätt vanliga redan då. Men genom att det i VGL I bara finns tvåledskomposita och att inte så många av dem kan betraktas som lexikaliserade ser man att på det fornevenska stadiet var sammansättningen ännu inte ett lika produktivt ordbildningssätt som i den moderna svenskan.

pdf_iconSavitskaja Anna. SAMMANSÄTTNINGEN I ÄLDRE VÄSTGÖTALAGEN