HVORDAN SKRIVER POLSKE FØRSTEÅRSSTUDERENDE? EN KORPUSUNDERSØGELSE AF SYNTAKTISK KOMPLEKSITET I DANSK SOM FREMMEDSPROG

Lingvistisk kompleksitet anses for at være en god indikator for sprogindlæreres præstation og udvikling. I de sidste årtier er lingvistisk, og især syntaktisk, kompleksitet blevet et populært og vigtigt forskningsområde inden for andet- og fremmedsprogstilegnelsen, og diverse kompleksitetsindekser har været anvendt i forskningen som målestok for syntaksen og ordforrådet i L2-tekster. I denne artikel undersøger jeg den syntaktiske kompleksitet i tekster skrevet på dansk af unge polakker. Det undersøgte materiale består af eksamensopgaver skrevet af polske danskstuderende efter studiets første årgang, og de stammer fra forskellige årgange over de sidste 20 år. Tekster skrevet på de forskellige årgange varierer til en vis grad angående både lørner- og opgaverelaterede variabler, og jeg anvender en række kompleksitetsindekser for at undersøge disse variablers spor i de undersøgte teksters syntaks. Jeg fokuserer på forskelle på tværs af lørnergrupper, tekstgenrer og de studerendes køn.

pdf_iconSobkowiak M. HVORDAN SKRIVER POLSKE FØRSTEÅRSSTUDERENDE? EN KORPUSUNDERSØGELSE AF SYNTAKTISK KOMPLEKSITET I DANSK SOM FREMMEDSPROG